Trắc nghiệm Phương trình đường thẳng có đáp án (Nhận biết)

  • 139 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho phương trình: ax + by + c = 0 (1) với a2 + b2 > 0. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

+ Phương trình (1) là phương trình tổng quát của đường thẳng có vectơ pháp tuyến là   nên A đúng.

+ Nếu a = 0 thì by + c = 0 ⇔ y =-cb nên nó là phương trình đường thẳng song song hoặc trùng với Ox (y = 0) nên B đúng.

+ Nếu b = 0 thì ax + c = 0 ⇔ x =-ca nên nó là phương trình đường thẳng song song hoặc trùng với Oy (x = 0) nên C đúng.

+ Ta có điểm M0 (x0; y0) thuộc đường thẳng (1) khi và chỉ khi ax0 + by0 + c = 0 nên D sai.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Đường thẳng (d) có vec tơ pháp tuyến n=a;b. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Phương trình tổng quát đường thẳng có vecto pháp tuyến n=a;b là:

ax + by + c = 0 ⇔ y=-abx-cb (b ≠ 0)

Suy ra hệ số góc k=-ab

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Mệnh đề nào sau đây sai? Đường thẳng (d) được xác định khi biết.

Xem đáp án

Nếu chỉ có vecto pháp tuyến hoặc một vecto chỉ phương thì thiếu điểm đi qua để viết phương trình đường thẳng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Tìm một vec tơ chỉ phương của đường thẳng d:x=-1+2ty=3-5t

Xem đáp án

Vec tơ chỉ phương của đường thẳng d là u=2;-5

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho đường thẳng (d): 2x +3y - 4 = 0. Vec tơ nào sau đây là vec tơ pháp tuyến của (d)?

Xem đáp án

D: 2x + 3y – 4 = 0 có vec tơ pháp tuyến là: n=2;3

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận