Trắc nghiệm Phương trình đường thẳng có đáp án (Vận dụng)

  • 290 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Xác định m để 2 đường thẳng d: 2x – 3y + 4 = 0 và d’: x=2-3ty=1-4mt vuông góc

Xem đáp án

(d): 2x-3y=4=0 có VTPT là: n=2;-3 suy ra VTCP của (d) là: ud=3;2

(d’): x=2-3ty=1-4mt suy ra ud'=-3;-4m là VTCP của (d’)

Để d'd thì

ud.ud'=0-9-8m=0m=-98

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho hai đường thẳng d1:x=-1+3ty=1+2t;d2:x+33=y1. Tọa độ giao điểm của d1 và d2 là:

Xem đáp án

Gọi M (x; y) là giao điểm của d1 và d2, khi đó Md1 nên tọa độ của m thỏa mãn:

Thay vào d2, ta có:

Giao điểm của hai đường thẳng là: -2;13

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng (Δ1): 3x + 4y – 1 = 0 và (Δ2): (2m − 1)x + m2y + 1 = 0 trùng nhau

Xem đáp án

Vậy không có giá trị nào của m thỏa mãn

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho 3 đường thẳng (d1): 3x − 2y + 5 = 0, (d2): 2x + 4y – 7 = 0, (d3):  3x + 4y – 1 = 0. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua giao điểm của (d1), (d2) và song song với (d3).

Xem đáp án

Tọa độ giao điểm M của d1,d2 là nghiệm của hệ

Phương trình đường thẳng  song song với d3 qua M-38;3116 có dạng:

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho ΔABC có A (1; 2), B (4; −2), C (−3; 5). Một véctơ chỉ phương của đường phân giác trong của góc A là

Xem đáp án

Ta có:

suy ra ABC là tam giác cân tại A

Do đó đường phân giác trong của góc A cũng chính là đường trung tuyến của tam giác

Gọi M là trung điểm BC khi đó AM là vec tơ chỉ phương của đường phân giác trong của góc A

Ta có:

Suy ra AM=-12;-12

Vậy một vec tơ chỉ phương của đường phân giác trong của góc A có dạng u=1;1

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận