Trắc nghiệm Phương trình đường tròn có đáp án (Thông hiểu)

  • 236 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Với điều kiện nào thì: x2+y2+2ax+2by+c=0, biểu diễn phương trình đường tròn?

Xem đáp án

x2+y2+2ax+2by+c=0 là phương trình đường tròn khi R2=a2+b2-c

Điều này có nghĩa là: a2+b2-c>0 hay a2+b2>c

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Đường tròn (C): x2+y2+12x-14y+4=0 có dạng tổng quát là

Xem đáp án


Câu 3:

Cho đường tròn C:x2+y2+2x+4y-20=0. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau

Xem đáp án

C:x2+y2+2x+4y-20=0 có a = - 1, b  = - 2, c = - 20 sẽ có tâm I (-1; -2) và bán kính R=12+22+20=5

Thay tọa độ các điểm ở đáp án C và D vào phương trình đường tròn ta thấy hai đáp án đều đúng

Suy ra mệnh đề sai là mệnh đề ở đáp án A

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận