Trắc nghiệm Tập hợp có đáp án (Tổng hợp)

  • 485 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 10 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho tập X=2;3;4. Hỏi tập X có bao nhiêu tập hợp con?

Xem đáp án

Đáp án C

Các tập hợp con của X là: ;2;3;4;2;3;3;4;2;4;2;3;4


Câu 2:

Cho tập X=1;2;3;4. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Số tập con của X là 24 = 16


Câu 3:

Cho tập A=1;2;3;4;5;6. Số các tập con khác nhau của A gồm hai phần tử là:

Xem đáp án

Đáp án B

Các tập con gồm hai phần tử của A là:

{1;2},{1;3},{1;4},{1;5},{1;6},{2;3},{2;4},{2;5},{2;6},{3;4},{3;5},{3;6},{4;5},{4;6},{5;6}

Vậy có 15 tập hợp con của A gồm hai phần tử


Câu 4:

Tập A=0;2;4;6 có bao nhiêu tập hợp con có đúng hai phần tử?

Xem đáp án

Đáp án B

Các tập con có hai phần tử của tập A là:

 A1={0;2}; A2={0;4}; A3={0;6}; A4={2;4}; A5={2;6}; A6={4;6}


Câu 5:

Số các tập con 3 phần tử có chứa α,π của C=α,β,ξ,π,ρ,η,γ,σ,ω,τ là:

Xem đáp án

Đáp án A

Các tập con có 3 phần tử của C là:

{α,π,β},{α,π,ξ},{α,π,ρ},{α,π,η},{α,π,γ},{α,π,σ},{α,π,ω}{α,π,τ}

 Vậy có 8 tập hợp thỏa mãn bài toán


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận