Trắc nghiệm Tập hợp có đáp án (Vận dụng)

  • 232 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho tập A gồm các số tự nhiên có 1 chữ số. Số các tập con của A gồm hai phần tử, trong đó có phần tử 0 là:

Xem đáp án

Đáp án D

A={0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}

Các tập con có A có hai phần tử mà có chứa chữ số 0 là:

{0;1},{0;2},{0;3},{0;4},{0;5},{0;6},{0;7},{0;8},{0;9}

Vậy có 9 tập con thỏa mãn bài toán


Câu 2:

Trong các tập sau, tập hợp nào có đúng một tập hợp con?

Xem đáp án

Đáp án A

Tập ∅ có 0 phần tử nên có 20 = 1 tập hợp con.

Tập {a} là tập hợp có 1 phần tử nên có 21 = 2 tập con.

Tập {a; b} có 2 phần tử nên có 22 = 4 tập con.

Tập {∅; A} có 2 phần tử (đây là tập hợp gồm các tập hợp ∅ và A) nên có 22 = 4 tập con


Câu 3:

Gọi X là tập hợp các nghiệm nguyên chung của hai phương trình

(x29).x2(1+2)x+2=0 (1) và (x2x6)(x25)=0 (2). Số phần tử của X là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có (x29).x2(1+2)x+2=0

x29=0x2(1+2)x+2=0x=3x=3x=1x=2

Do đó (1) có các nghiệm nguyên là: 3; -3; 1.

Lại có 

(x2x6)(x25)=0x2x6=0x25=0x=3x=2x=5x=5

Do đó (2) có các nghiệm nguyên là: 3; -2

Vậy X=3 nên X chỉ có duy nhất 1 phần tử


Câu 4:

Gọi Bn là tập hợp các số nguyên không âm là bội số của n. Sự liên hệ giữa m và n sao cho BnBm là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: Bn=x=nkkN;Bm=x=mkkN

BnBm nên mọi phần tử của Bn đều nằm trong Bm hay

nkBm,Nnkm,kNnm hay n là bội của m


Câu 5:

Số phần tử của tập A=(1)n,n* là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

(-1)2 = (-1)4 = (-1)6 == (-1)2k = 1(-1)1 = (-1)3 = (-1)5 == (-1)2k+1 = -1

Do đó:

  • Với n = 2k thì (-1)2k = 1
  • Với n = 2k + 1 thì (-1)2k+1 = -1

Do đó A=(1)n,n*=1;1 nên A chỉ có 2 phần tử


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận