Dạng 2: Dựng thiết diện song song với một đường thẳng có đáp án

  • 738 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD, O là tâm hình bình hành ABCD. M là trung điểm của SB. Tìm thiết diện của mặt phẳng α với hình chóp S.ABCD nếu α đi qua M; song song với SDCD.

Xem đáp án
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD, O là tâm hình bình hành ABCD. M là trung điểm của SB (ảnh 1)

Ta có Mα và MSAB.

Mặt khác CD // α suy ra αSAB=Mx trong đó Mx // CD và MxSA=N.

Ta lại có MO là đường trung bình của tam giác SBD nên MO // SDOα.

Suy ra αABCD=Oy, Oy // CDOy cắt AD BC lần lượt tại P, Q.

Vậy MNPQ là thiết diện của mặt phẳng α với hình chóp S.ABCD.

Câu 2:

Cho tứ diện ABCD. Trên các cạnh BC, CD, AD lấy các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của chúng. Dựng thiết diện của ABCD với mặt phẳng  

Xem đáp án
Cho tứ diện ABCD. Trên các cạnh BC, CD, AD lấy các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của chúng. (ảnh 1)
Ta có MN là đường trung bình của tam giác BCD nên MN // BD

Do PAD nên MNPABD=Px sao cho Px // BD và PxAB=Q.

Khi đó thiết diện của mặt phẳng (MNP) với tứ diện ABCD là tứ giác MNPQ.

Câu 3:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD với AB là đáy lớn. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh SB và SC.
a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC)

Xem đáp án

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD với AB là đáy lớn. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh SB và SC. a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) (ảnh 1)

a) Ta có S là điểm chung thứ nhất của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC)

Kéo dài BC cắt AD tại I. Khi đó I là điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC)

Suy ra SI là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC)

 


Câu 4:

b) Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (AMN)

Xem đáp án

b) Trong mặt phẳng (SBC) kéo dài MN cắt SI tại E.

Gọi F là giao điểm của AE SD

Ta có FSDFAEAEAMNnên F=SDAMN


Câu 5:

c) Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (AMN)

Xem đáp án

c) Ta có MN // BC nên BC // AMN

Thiết diện (AMN) với hình chóp S.ABCD là tứ giác AMNF.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận