ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Bài tập về lipit

  • 727 lượt thi

  • 49 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

* Chất béo không tan trong nước - Đúng 

Chất béo không phân cực nên không tan trong các dung môi phân cực như nước

* Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực - Đúng

Chất béo không phân cực nên tan trong các dung môi phân cực giống nó

* Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố - Sai

Dầu ăn có chứa các nguyên tố: C, H, O.

Mỡ bôi trơn có chứa các nguyên tố: C, H.

=>Chúng không có cùng thành phần nguyên tố.

* Chất béo là trieste của glixerol và axit béo - Đúng

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Công thức phân tử của tristearin là :

Xem đáp án

Tristearin có 3 gốc stearat (C17H35COO) kết hợp với gốc hidrocacbon của glixerol là C3H5

=>Công thức của Tristearin (C17H35COO)3C3H5

=>CTPT: C57H110O6

Công thức một số chất béo thường gặp:

(C17H35COO)3C3H5: Tristearoylglixerol ( Tristearin)

(C17H33COO)3C3H5: Trioleorylglixerol ( Triolein)

C15H31COO)3C3H5: Tripanmitoylglixerol ( Tripanmitin)

(C17H31COO)3C3H5: Trilinoleorylglixerol ( Trilinolein)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Từ glixerol và 2 axit béo có thể tạo ra tối đa x chất béo. x là :

Xem đáp án

R1– R1– R2; R1– R2– R1

R2– R2– R1; R2– R1– R2

R1– R1– R1; R2– R2– R2

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Từ glyxerol và các axit : axit panmitic, axit stearic, axit axetic có thể tạo ra tối đa x chất béo. x là :

Xem đáp án

Chỉ có 2 axit tạo được chất béo (trừ axit axetic)

=>tạo được 6

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Dầu mỡ để lâu dễ bị ôi thiu là do chất béo bị :

Xem đáp án

Dầu mỡ đề lâu dễ bị ôi thiu là do nối đôi C = C của gốc axit béo không no bị oxi hóa chậm bởi oxi trong không khí tạo thành peoxit, chất này bị thủy phân thành các sản phẩm có mùi khó chịu.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận