Mặt cầu

  • 714 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điểm M thuộc mặt cầu tâm O bán kính R nếu:

Xem đáp án

Điểm M thuộc mặt cầu tâm O bán kính R nếu OM = R.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Điểm M thuộc khối cầu tâm O bán kính R nếu:

Xem đáp án

Điểm M thuộc khối cầu tâm O bán kính R nếu OM ≤ R.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Điểm M thuộc mặt cầu tâm O bán kính R thì OM = R.

Điểm M thuộc khối cầu tâm O bán kính R thì OM ≤ R.

Do đó điểm thuộc mặt cầu sẽ thuộc khối cầu.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Chọn mệnh đề sai:

Xem đáp án

Điểm không thuộc mặt cầu thì có thể nằm ngoài hoặc nằm trong mặt cầu nên các điểm nằm trong mặt cầu vẫn thuộc khối cầu.

Do đó C sai.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho mặt cầu (S) tâm O, bán kính R và mặt phẳng (P), gọi H là hình chiếu của O trên (P). Nếu R > OH thì:

Xem đáp án

Nếu OH < R thì (P) cắt (S) theo giao tuyến là một đường tròn.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận