Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

  • 1207 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm)

Tập xác định của hàm số 12-x là:

Xem đáp án

Chọn D.

Hàm số 12-x xác định khi 2 - x > 0 ⇒ x < 2.

Tập xác định của hàm số là S = (-;2).


Câu 2:

Bất phương trình nào sau đây không tương đương với bất phương trình x + 5 ≥ 0?

Xem đáp án

Chọn D.

+) Xét bất phương trình x + 5 ≥ 0 ⇔ x ≥ -5

⇒ Tập nghiệm của bất phương trình là S = [-5;+)

+) Xét bất phương trình (x - 1)2(x + 5) ≥ 0

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Tập nghiệm của bất phương trình là S = [-5;+).

+) Xét bất phương trình -x2(x + 5) ≤ 0

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Tập nghiệm của bất phương trình là S = [-5;+).

+) Xét bất phương trình

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Tập nghiệm của bất phương trình là S = [-5;+).

+) Xét bất phương trình

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Tập nghiệm của bất phương trình là S = [5;+).

Vậy bất phương trình

 Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) 

không tương đương với bất phương trình x + 5 ≥ 0.


Câu 3:

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn D.

+) x2 ≤ 3x ⇔ x2 - 3x ≤ 0 ⇔ 0 ≤ x ≤ 3 ⇒ Khẳng định A sai

+) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) ⇒ x < 0 (vì 1 > 0) ⇒ Khẳng định B sai

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

+) x + |x| ≥ x ⇔ x + |x| - x ≥ 0 ⇔ |x| ≥ 0 ⇒ Khẳng định D đúng


Câu 4:

Với giá trị nào của m thì hai bất phương trình (m + 2)x ≤ m + 1 và 3m(x - 1) ≤ -x - 1 tương đương:

Xem đáp án

Chọn D.

+) (m + 2)x ≤ m + 1 Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

+) 3m(x - 1) ≤ -x - 1 ⇔ 3mx - 3m + x + 1 ≤ (3m + 1)x ≤ 3m - 1

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Hai bất phương trình (m + 2)x ≤ m + 1 và 3m(x - 1) ≤ -x - 1 tương đương khi và chỉ khi hai bất phương trình có cùng tập nghiệm khi đó:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

⇔ (m + 1)(3m + 1) = (m + 2)(3m - 1)

⇔ 3m2 + m + 3m + 1 = 3m2 - m + 6m - 2

⇔ 3m2 + m + 3m + 1 - 3m2 + m - 6m + 2 = 0

⇔ -m + 3 = 0

⇔ m = 3 (thỏa mãn)


Câu 5:

Tập nghiệm của bất phương trình:  5x-x+15-4<2x-7là:

Xem đáp án

Chọn C.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

⇔ 25x - (x + 1) - 20 < 10x - 35

⇔ 25x - x - 1 - 20 - 10x + 35 < 0

⇔ 14x + 14 < 0

⇔ x < -1

Vậy tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) là S = (-;-1).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận