Trắc nghiệm Công thức lượng giác có đáp án (Thông hiểu)

  • 387 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thu gọn A=sin2α+sin2β+2sinαsinβ.cosα+β ta được:

Xem đáp án

Đáp án A

A=sin2α+sin2β+2sinαsinβ.cosα+β=sin2α+sin2β+2sinαsinβ.cosα.cosβsinαsinβ=sin2α+sin2β2sin2αsin2β+2sinαsinβcosα.cosβ=sin2α(1sin2β)+sin2β(1sin2α)+2sinαsinβcosα.cosβ=sin2αcos2β+sin2βcos2α+2sinαsinβcosα.cosβ=(sinαcosβ+sinβcosα)2=sin2α+β


Câu 2:

Cho biểu thức: A=sin2(a+b)sin2asin2b.Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

A=sinacosb+cosasinb2sin2asin2b=sin2acos2b+2sinacosasinbcosb+cos2asin2bsin2asin2b=sin2a(cos2b1)+sin2b(cos2a1)+2sinacosasinbcosb=2sinacosasinbcosb2sin2asin2b=2sinasinb(cosacosbsinasinb)=2sinasinbcosa+b


Câu 3:

Tính giá trị biểu thức P=sina+sinb2+cosa+cosb2 biết ab=π4

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

P=sina+sinb2+cosa+cosb2=sin2a+2sinasinb+sin2b+cos2a+2cosacosb+cos2b=2+2(sinasinb+cosacosb)=2+2cosab=2+2cosπ4=2+2


Câu 4:

Biết cosα+β=0 thì sinα+2β bằng:

Xem đáp án

Đáp án A

sinα+2β=sinα.cos2β+cosα.sin2β=sinα.(12sin2β)+2cosαsinβcosβ=sinα+2sinβ(cosα.cosβsinα.sinβ)=sinα+2sinβcosα+β=sinα


Câu 5:

Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

sina+bsinab=12(cos2bcos2a)=122cos2b12cos2a1=cos2bcos2a


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận