Trắc nghiệm Giá trị có lượng giác của một cung có đáp án (Nhận biết)

  • 408 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có sin743 = sin(23 + 2.360) = sin23


Câu 2:

Giá trị cot89π6 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Biến đổi

cot89π6=cotπ6+15π=cotπ6=cotπ6=3


Câu 3:

Cho góc x thoả  0 < x < 90. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:

Xem đáp án

Đáp án B

Vì 0 < x < 90 nên sinx > 0, cosx > 0, tanx > 0, cotx > 0

Suy ra cosx < 0 sai


Câu 4:

Cho π2 < a < π. Kết quả đúng là:

Xem đáp án

Đáp án C

Vì π2 < a < π ⇒ sina > 0, cosa < 0


Câu 5:

Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

Đáp án A: cotπα=cotαcotπ+α=cotα

cotπαcotπ+α A sai

Đáp án B: cotπ2α=tanαtanπ+α=tanα

cotπ2α=tanπ+α B đúng

Đáp án C: cotπ+α=cotαcotα=cotα

cotπ+αcotα C sai

Đáp án D: cotπ+α=cotαcotπ2α=tanα

cotπ+αcotπ2α D sai


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận