Trắc nghiệm Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o có đáp án (Vận dụng)

  • 229 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho tanα+cotα=m. Tìm m để tan2α+cot2α=7

Xem đáp án

Đáp án D

7=tan2α+cot2α=tanα+cotα22tanαcotα=m22.1m2=9m=±3


Câu 2:

Cho biết cosα+sinα=13. Giá trị của P=tan2α+cot2α bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

cosα+sinα=13cosα+sinα2=191+2cosαsinα=19cosαsinα=49

Ta có:

P=tan2α+cot2α=tanα+cotα22tanαcotα=sinαcosα+cosαsinα22=sin2α+cos2αsinαcosα22=1sinαcosα22=9422=74


Câu 3:

Cho biết cotα=5. Tính giá trị của E=2cos2α+5sinαcosα+1?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

E=2cos2α+5sinαcosα+1=sin2α2.cos2αsin2α+5cosαsinα+1sin2α=1cot2α+12.cot2α+5cotα+11cot2α+1=1cot2α+12.cot2α+5cotα+cot2α+1=1cot2α+13cot2α+5cotα+1=152+13.52+5.5+1=10126


Câu 4:

Cho biết cosα=23. Tính giá trị của biểu thức E=cotα+3tanα2cotα+tanα?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

E=cotα+3tanα2cotα+tanα=1+3tan2α2+tan2α=3(tan2α+1)21+(1+tan2α)=3cos2α21cos2α+1=32cos2α1+cos2α=1913


Câu 5:

Cho biết 3cosαsinα=1,00<α<900. Giá trị của tanα bằng:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

3cosαsinα=13cosα=sinα+19cos2α=sinα+129cos2α=sin2α+2sinα+191sin2α=sin2α+2sinα+110sin2α+2sinα8=0sinα=1sinα=45

  • sinα=1 không thỏa mãn vì 00<α<900
  • sinα=45cosα=35tanα=sinαcosα=43

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận