Trắc nghiệm Mệnh đề có đáp án (Vận dụng)

  • 360 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Đáp án B

Mệnh đề “3 + 6 ≤ 8” sai vì 3 + 6 = 9 > 8

Mệnh đề “15>433” đúng vì mệnh đề 15>4 sai nên “15>433” luôn đúng.

Mệnh đề “x,x2>0” sai vì nếu x = 0 thì 02 > 0 là sai.

Mệnh đề “Tam giác ABC vuông tại A AB2 + BC2 = AC2” sai vì “Tam giác ABC vuông tại A AB2 + AC2 = BC2


Câu 4:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Đáp án A: Nếu tứ giác là hình thang cân thì nó có hai đường chéo bằng nhau.

Đây là mệnh đề đúng.

Đáp án B: Nếu số tự nhiên n chia hết cho 6 và 4 thì nó chia hết cho 24.

Đây là mệnh đề sai, chẳng hạn số n = 12.

Đáp án C: Nếu n là số nguyên tố lớn hơn 3 thì n2 + 20 là một hợp số.

Mệnh đề đúng vì nếu n nguyên tố lớn hơn 3 thì n chia cho 3 dư 1 hoặc 2.

+ TH1:

n=3k+1n2+20=(3k+1)2+20=9k2+6k+213

+ TH2:

n=3k+2n2+20=(3k+2)2+20=9k2+12k+243

Do đó ta luôn có n2 + 20 là hợp số

Đáp án D: nếu n là số nguyên tố lớn hơn 3 thì n2  1 chia hết cho 24

Mệnh đề đúng vì nếu n nguyên tố lớn hơn 3 thì n chia cho 3 dư 1 hoặc 2

+ TH1:

n=3k+1n21=(3k+1)21=9k2+6k=3k(3k+2)3

+ TH2:

n=3k+2n21=(3k+2)21=9k2+12k+3=3(3k2+4k+1)3

Do dó ta luôn có n2 - 1 

Ngoài ra n nguyên tố lớn hơn 3 nên n lẻ, do đó:

n=2m+1n21=(2m+1)21=4m2+4m=4m(m+1)(4.2)=8

Vậy n21(3.8)=24

Vậy các mệnh đề A, C, D đều đúng


Câu 5:

Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Đáp án B sai vì x2=3x=±3 là số vô tỉ

Đáp án C sai vì x=323+1=9 là hợp số

Đáp án D sai vì x=020=1<0+2=2

Đáp án A đúng, ta chứng minh như sau:

Ta có: x3x=x(x21)=x(x1)(x+1)

Với x* thì ba số x1,x,x+1 là ba số tự nhiên liên tiếp nên trong ba số đó chắc chắn có một số chia hết cho 3 hay tích của chúng chia hết cho 3


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận