Trắc nghiệm Công thức lượng giác có đáp án (Tổng hợp)

  • 328 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính 4cos150cos240cos210cos120cos180

Xem đáp án

Đáp án A

4cos150cos240cos210cos120cos180=2cos150cos240+210+cos2402102cos120+1802cos1201802=2cos150cos450+cos302cos150cos30=2cos150.cos450=cos600+cos300=12+32


Câu 2:

Tính sinα+sinβcosα+βcosαsinβsinα+β

Xem đáp án

Đáp án A

sinα+sinβcosα+βcosαsinβsinα+β=sinα+12sinα+2β+sin(α)cosα+12cosα+2βcos(α)=sinα+12sinα+2βsin(α)cosα+12cosα+2βcos(α)=sinα+2β+sin(α)cosα+2β+cos(α)=2sinα+βcosβ2cosα+βcosβ=tanα+β


Câu 3:

Cho biểu thức A=cos2(xa)+cos2x2cosacosxcosax. Rút gọn biểu thức A ta được:

Xem đáp án

Đáp án A

A=cos(xa)cos(xa)2cosacosx+cos2x=cos(xa)cosxcosa+sinxsina+cos2x=cos(xa).cos(x+a)+cos2x=12cos2x+cos2a+1+cos2x2=1cos2a2=sin2a


Câu 4:

Giá trị của biểu thức cos5x2cos3x2+sin7x2sinx2cosxcos2x bằng:

Xem đáp án

Đáp án C

Thực nghiệm

cos5π2cos3π2+sin7π2sinπ2cosπcos2π=0


Câu 5:

Giá trị của biểu thức cos3xcos3xsin3xsin3x34cos4x

Xem đáp án

Đáp án C

Thực nghiệm cos3πcos3πsin3πsin3π34cos4π=14


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận