Trắc nghiệm Ôn tập Toán 10 Chương 2 có đáp án (Tổng hợp)

  • 213 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hàm số y = ax2 + bx + c có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Quan sát đồ thị ta có:

Đồ thị quay bề lõm xuống dưới nên a < 0; có hoành độ đỉnh 

xI=-b2a>0ba<0b>0

Lại có: đồ thị cắt Oy tại điểm có tung độ âm nên c < 0.

Vậy a < 0, b > 0, c < 0.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Cho hàm số: y=mxx-m+2-1 với m là tham số. Tìm m để hàm số xác định trên (0; 1)

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận