Trắc nghiệm Phương trình đường elip có đáp án (Nhận biết)

  • 204 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho elip (E) có phương trình chính tắc là x2a2+y2b2=1. Gọi 2c là tiêu cự của  (E). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Theo lý thuyết phương trình chính tắc của elip có a2=b2+c2

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho Elip (E) có phương trình chính tắc là x2a2+y2b2=1 với a > b > 0. Khi đó khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Elip (E) có phương trình chính tắc là x2a2+y2b2=1, với a > b > 0 thì có tiêu cự 2c > 0  thỏa mãn c2=a2-b2 và tâm sai e=ca

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Khái niệm nào sau đây định nghĩa về elip?

Xem đáp án

Định nghĩa về Elip là: Cho F1, F2 cố định với F1.F2=2c, (c > 0) và một độ dài  2a  không đổi (a > c).  Elip (E) là tập hợp các điểm M sao cho M ∈ (P)

⇔ MF1 + MF2 = 2a.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Dạng chính tắc của Elip là

Xem đáp án

Dạng chính tắc của elip là: x2a2+y2b2=1

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Elip (E) có độ dài trục bé bằng tiêu cự. Tâm sai của (E) là

Xem đáp án

Elip có độ dài trục bé bằng tiêu cự nên ta có b = c

Mặt khác ta có a2 = b2 + c2 , suy ra a2 = 2c2 hay a = 2c

Tâm sai của elip là: e=ca=c2c=12

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận