Trắc nghiệm Toán 10 Bài 2 (có đáp án): Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

  • 808 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 41 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho phương trình ax+b=0. Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án

- Nếu  a0 thì phương trình có nghiệm x=-ba

- Nếu  a=0 và b=0 thì phương trình có vô số nghiệm.

- Nếu  a=0 và b0 thì phương trình vô nghiệm.

Từ đó C đúng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Phương trình ax+b=0 có nghiệm khi:

Xem đáp án

Phương trình ax+b=0 có nghiệm nếu nó có nghiệm duy nhất hoặc vô số nghiệm.

- Phương trình ax+b=0 có nghiệm duy nhất nếu a ≠ 0.

- Phương trình ax+b=0 vô số nghiệm nếu a=b=0.

Vậy phương trình ax+b=0 có nghiệm nếu a0

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Phương trình ax2+bx+c=0 có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi:

Xem đáp án

- TH1: Nếu a0 thì phương trình có nghiệm duy nhất =0.

- TH2: Nếu a=0 thì phương trình trở thành bx+c=0 có nghiệm duy nhất b0

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Phương trình ax2+bx+c=0a>0 có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi:

Xem đáp án

Phương trình ax2+bx+c=0a>0 có nghiệm duy nhất nếu

=b2-4ac=0b2=4ac

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Phương trình x2-2+3x+23=0

Xem đáp án

Ta có:

Vậy phương trình có hai nghiệm dương phân biệt.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận