Trắc nghiệm Toán 11 Bài 3: Nhị thức Niu- tơn có đáp án (Mới nhất)

  • 773 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tìm hệ số của x12  trong khai triển 2xx210

Xem đáp án

Lời giải. Theo khai triển nhị thức Niutơn, ta có

2xx210=k=010C10k.2x10k.x2k

=k=010C10k.2x1=k=010C10k.210k.x10+k

Hệ số của x12 ứng với 10+k=12k=2 

hệ số cần tìm C10228. ChọnB.


Câu 2:

Khai triển đa thức Px=5x12007  ta được Px=a2007x2007+a2006x2006++a1x+a0.

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Lời giải. Theo khai triển nhị thức Niutơn, ta có

5x12007=k=02017C2017k.5x2017k.1k

=k=02017C2017k.52017k.1k.x2017k

Hệ số của x2000 ứng với 2017k=2000k=7

hệ số cần tìm C20177.52000=C20072000.52000. Chọn C.


Câu 3:

Đa thức Px=32x580x4+80x340x2+10x1  là khai triển của nhị thức

nào dưới đây?

Xem đáp án

Lời giải. Nhận thấy Px có dấu đan xen nên loại đáp án B.

Hệ số của x5 bằng 32 nên loại đáp án D và còn lại hai đáp án A và C thì chỉ có C phù hợp (vì khai triển số hạng đầu tiên của đáp án C 32x5.) Chọn C.


Câu 4:

Tìm số hạng chứa x7  trong khai triển (x1x)13

Xem đáp án

Lời giải. Theo khai triển nhị thức Niutơn, ta có

x1x13=k=013C13k.x13k.1xk

x1x13=k=013C13k.x13k.1xk

Hệ số của x7 ứng với 132k=7k=3 số hạng cần tìm C133x7. Chọn C


Câu 5:

Tìm số hạng chứa x3  trong khai triển (x+12x)9

Xem đáp án

Lời giải. Theo khai triển nhị thức Niutơn, ta có

x+12x9=k=09C9k.x9k.12xk

=k=09C9k.12k.x92k

Hệ số của x3 ứng với 92k=3k=3 số hạng cần tìm 18C93x3. Chọn B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận