ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Tư duy định lượng - Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn

  • 930 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho phương trình \[ax + b = 0\]. Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án

- Nếu  \[a \ne 0\;\] thì phương trình có nghiệm \[x = - \frac{b}{a}\].

- Nếu  a = 0 và b = 0 thì phương trình có vô số nghiệm.

- Nếu  a = 0 và \[b \ne 0\] thì phương trình vô nghiệm.

Từ đó C đúng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Phương trình \[a{x^2} + bx + c = 0\;\] có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi:

Xem đáp án

- TH1: Nếu \[a \ne 0\] thì phương trình có nghiệm duy nhất ⇔Δ=0⇔Δ=0.

- TH2: Nếu a = 0 thì phương trình trở thành \[bx + c = 0\] có nghiệm duy nhất\[ \Leftrightarrow b \ne 0\].

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Phương trình \[{x^2} - \left( {2 + \sqrt 3 } \right)x + 2\sqrt 3 = 0\]

Xem đáp án

Ta có: \[{x^2} - \left( {2 + \sqrt 3 } \right)x + 2\sqrt 3 = 0 \Leftrightarrow \left( {{x^2} - 2x} \right) - \left( {\sqrt 3 x - 2\sqrt 3 } \right) = 0\]

\[ \Leftrightarrow x\left( {x - 2} \right) - \sqrt 3 \left( {x - 2} \right) = 0 \Leftrightarrow \left( {x - 2} \right)\left( {x - \sqrt 3 } \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 2}\\{x = \sqrt 3 }\end{array}} \right.\]

Vậy phương trình có hai nghiệm dương phân biệt.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Phương trình \[{x^2} + m = 0\;\] có nghiệm khi và chỉ khi:

Xem đáp án

Xét \[{x^2} + m = 0\]

Phương trình có nghiệm khi \[{\rm{\Delta }} \ge 0 \Leftrightarrow - 4m \ge 0 \Leftrightarrow m \le 0\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho phương trình \[a{x^2} + bx + c = 0\] Đặt \(S = - \frac{b}{a},P = \frac{c}{a}\), hãy chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Xem đáp án

Đáp án A: Nếu \[P < 0 \Rightarrow ac < 0\]  nên phương trình có hai nghiệm trái dấu.

Đáp án B: Ta xét phương trình \[{x^2} + x + 1 = 0\] có \[P = 1 >0,S < 0\] nhưng lại vô nghiệm nên B sai.

Đáp án C, D: Nếu\[{\rm{\Delta }} >0\] thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. khi đó S,P lần lượt là tổng và tích hai nghiệm của phương trình. Do đó:

+) Nếu P >0 và  S < 0 thì (1) có 2 nghiệm âm phân biệt.

+) Nếu P >0  và  S >0 thì (1) có 2 nghiệm dương phân biệt.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận