Trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Bài 3 (Có đáp án): Đạo hàm của các hàm số lượng giác

  • 3167 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

lim x0 sin2xtan3x bằng: 

Xem đáp án

limx0sin2xtan3x=limx0sin2x.cos 3xsin3x=  limx02.sin2x2x.cos3x3.sin3x3x=  2.1.cos03.1=23

ĐÁP ÁN C


Câu 2:

Đạo hàm của hàm số: y=sin2x+cosx2+12-tanx bằng biểu thức nào sau đây?

Xem đáp án

y'=cos2x.  (2x)'  - sinx+212.x+212'1cos2x.(x)'

Chọn B


Câu 3:

Đạo hàm của hàm số: y=sin2xcos4x-cot1x2-sin2x.sin4x bằng biểu thức nào sau đây?``

Xem đáp án

Chú ý. Rút gọn trước khi tính đạo hàm


Câu 5:

Đạo hàm của hàm số: y=sinx+cosxsinx-cosx

bằng biểu thức nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận