Trắc nghiệm: Giá trị lượng giác của một góc bất kì 0° đến 180°

  • 1293 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Giá trị cos450+sin450 bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Bằng cách tra bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt hay dùng MTCT ta được

cos450=22sin450=22cos450+sin450=2. 

Chọn B.


Câu 2:

Giá trị của tan300+cot300 bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Bằng cách tra bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt hay dùng MTCT ta được

tan300=13cot300=3tan300+cot300=43. 

Chọn A.


Câu 3:

Trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào là đúng?

Xem đáp án

 

Ta có tan150O=tan300=13. 

Chọn C.

 


Câu 4:

Tính giá trị biểu thức P=cos30cos60sin30sin60.

Xem đáp án

Vì 300 và 600 là hai góc phụ nhau nên sin300=cos600sin600=cos300

P=cos30cos60sin30sin60=cos30cos60cos60cos30=0. 

Chọn D.


Câu 5:

Tính giá trị biểu thức P=sin30cos60+sin60cos30.

Xem đáp án

Vì 300 và 600 là hai góc phụ nhau nên sin300=cos600sin600=cos300

P=sin30cos60+sin60cos30=cos260+sin260=1.

 Chọn A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trần Đỉnh
19:27 - 21/02/2021

đề hơi bị lội r : (