Trắc nghiệm Toán 10 (có đáp án): Hệ phương trinh bậc nhất hai ấn

  • 610 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hệ phương trình mx+y=m+1xmy=2017có nghiệm khi:

Xem đáp án

Ta có:

D=m11m=m21;Dx=m+112017m=m2m2017;Dy=mm+112017=2016m1

D=m2110 nên hệ phương trình có nghiệm với mọi giá trị của m.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Cho hệ phương trình có tham số m: mx+y=mx+my=m. Hệ có nghiệm duy nhất khi:

Xem đáp án

Ta có:  D=m11m=m2-1

Hệ phương trình có nghiệm duy nhất D0m2-10m±1

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho hệ phương trình:3x+m5y=62x+m1y=4. Kết luận nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Ta có:

D=3m52m1=3m12m5=m+7

Dx=6m54m1=6m14m5=2m+14

Dy=3624=0

+ Nếu D0m+70m7 thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất:

x=DxD=2m+14m+7=2y=DyD=0

+ Nếu D=0m=7Dx=Dy=0 thì hệ phương trình có vô số nghiệm.

Do đó, kết luận A, C, D đúng; B sai

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho hệ phương trình: xmy=0mxy=m+1. Hệ phương trình có vô số nghiệm khi:

Xem đáp án

Ta có: D=1mm1=m21;Dx=0mm+11=m(m+1);Dy=10mm+1=m+1

Nếu D=0m2-1=0m=±1

Với m=1Dx0 nên hệ phương trình vô nghiệm.

Với m=-1Dx=Dy=0 nên hệ phương trình có vô số nghiệm.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Nghiệm của hệ phương trình 2mx1+2y=3mx1+y+6y=5trong trường hợp m0  là:

Xem đáp án

Điều kiện x1,y0

Đặt u=1x1;v=1y. Hệ phương trình trở thành 2mu+2v=3mu+6v=4

Ta có: D=2m2m6=10m;Du=3246=10;Dv=2m3m4=5m

Với m0 hệ phương trình có nghiệm duy nhất

u=DuD=1010m=1m;v=DvD=5m10m=12

Khi đó: 1x1=1m1y=12x1=my=2x=m+1y=2

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận