Trắc nghiệm Toán 10 (có đáp án): Phương trình chưa dấu giá trị tuyệt đối

  • 628 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 34 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phương trình bx+1=a có nghiệm duy nhất khi:

Xem đáp án

Điều kiện: x1

Phương trình bx+1=a 1ax+1=bax=ba 2

Phương trình (1) có nghiệm duy nhất khác -1

a0baa1a0baaa0b0

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Phương trình bx+1=a vô nghiệm khi:

Xem đáp án

Điều kiện: x1

Phương trình bx+1=a 1ax+1=bax=b-a 2

Phương trình (1) vô nghiệm  Phương trình (2) vô nghiệm hoặc có nghiệm duy nhất x=-1

a=0,ba0baa=1a=0,b0b=0,a0

Vậy a0,b=0a=0,b0

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Tập nghiệm của phương trình 2x+3x1=3xx1 là:

Xem đáp án

Điều kiện: x1

Phương trình: 2x+3x1=3xx1

2x(x1)+3=3x2x25x+3=0x=1      (l)x=32   (n)

Vậy S=32

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Tập nghiệm của phương trình 2x+1x+1=1 là:

Xem đáp án

Điều kiện: x1

Phương trình 2x+1x+1=1

2x(x+1)+1=x+12x23x=0x=0x=32

Vậy S=0,32

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Tập nghiệm của phương trình m2+2x+3mx=2trường hợp m0 là:

Xem đáp án

Điều kiện: x0

Phương trình thành m2+2x+3m=2xm2x=-3m

Vì m0 suy ra x=-3m

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận