Dạng 1: Tìm tập xác định của hàm lượng giác có đáp án

  • 2249 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tìm tập xác định của hàm số  y=23cosx

Xem đáp án

1cosx1,x  nên

3cosx3,x.

23cosx>0,x

Vậy tập xác định của hàm số là D=  .


Câu 2:

Tìm tập xác định của hàm số y=sin1x24

Xem đáp án

Hàm số y=sin1x24 xác định

x240.

x±2

Vậy tập xác định của hàm số là D=\±2 .

Câu 3:

Tìm tập xác định của hàm số y=cot(2018x+1) .

Xem đáp án

Hàm số y=cot2018x+1  xác định 2018x+1 kπ xkπ12018,k .

Vậy tập xác định của hàm số D=\kπ12018,k .


Câu 4:

Tập xác định của hàm số y=sin1x+2x  là

Xem đáp án

Đáp án D

Hàm số  y=sin1x+2x  có nghĩa x0D=\0 .   

 


Câu 5:

Tập xác định của hàm số y=2cotx+sin3x là

Xem đáp án

Đáp án B

Hàm số y=2cotx+sin3x  có nghĩa xkπD=\kπk .


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận