Dạng 1: Các quy tắc và công thức tính đạo hàm

  • 2319 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Tìm đạo hàm các hàm số  y=x+2x+1

Xem đáp án

y'=x+2'.x+1x+2x+1'x+12

=12x.x+1x+2x+12

=x+12x4x2xx+12

=1x4x2xx+12


Câu 3:

Tìm đạo hàm các hàm số y=x(2x-1)(3x+2)

Xem đáp án

y=x2x13x+2=2x2x3x+2

y'=2x2x3x+2'

=2x2x'.3x+2+3x+2'.2x2x

=4x13x+2+32x2x

=18x2+2x2


Câu 4:

Tìm đạo hàm các hàm số y=x2+xx5.

Xem đáp án

y'=x2'+xx'5'

=2x+x'.x+x'.x

=2x+x+12x.x

=2x+3x2


Câu 5:

Chứng minh các công thức tổng quát sau

ax+bcx+d'=a    bc    dcx+d2;

(a, b, c, d là hằng số)

Xem đáp án

Ta có ax+bcx+d'=ax+b'cx+dax+bcx+d'cx+d2

=acx+dax+bccx+d2

=adbccx+d2

Vậy ax+bcx+d'=a    bc    dcx+d2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận