Hai đường thẳng song song

  • 589 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hai đường thẳng được gọi là chéo nhau nếu:

Xem đáp án

Hai đường thẳng được gọi là chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Hai đường thẳng được gọi là song song nếu:

Xem đáp án

Hai đường thẳng được gọi là song song nếu chúng đồng phẳng và không có điểm chung.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho hai đường thẳng a,b có một điểm chung duy nhất. Có thể kết luận gì về vị trí tương đối của hai đường thẳng đó?

Xem đáp án

Hai đường thẳng có một điểm chung duy nhất thì chúng cắt nhau.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Hai đường thẳng song song thì

Xem đáp án

Hai đường thẳng song song với nhau thì chúng đồng phẳng và không có điểm chung.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Một mặt phẳng không thể được xác định nếu ta chỉ biết:

Xem đáp án

Mặt phẳng được xác định nếu biết ba điểm không thẳng hàng nằm trong nó, hai đường thẳng cắt nhau nằm trong nó hoặc hai đường thẳng song song nằm trong nó.

Trường hợp ba điểm phân biệt thì chưa chắc đã xác định được mặt phẳng vì nếu ba điểm đó thẳng hàng thì ta không xác định được duy nhất mặt phẳng.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận