Nguyên hàm

  • 692 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) nếu:

Xem đáp án

Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) nếu\[F'\left( x \right) = f\left( x \right)\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho f(x) là đạo hàm của hàm số F(x). Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án
Hàm số f(x) là đạo hàm của F(x) nên F(x) là nguyên hàm của f(x) hay\[\smallint f\left( x \right)dx = F\left( x \right) + C\]

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án
Ta có: \[\smallint f'\left( x \right)dx = f\left( x \right) + C\]

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Hàm số nào không là nguyên hàm của hàm số \[y = 3{x^4}\]?

Xem đáp án

Quan sát các đáp án ta thấy mỗi hàm số ở đáp án B, C, D đều có đạo hàm bằng \[3{x^4}\]

Chỉ có đáp án A:\[{\left( {12{x^3}} \right)^\prime } = 36{x^2} \ne 3{x^4}\]nên A sai.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Mệnh đề nào dưới đây là sai?

Xem đáp án

Các mệnh đề A, B, D đúng

Mệnh đề ở ý C chỉ đúng với \[k \ne 0\].

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận