Phép chiếu song song trong không gian

  • 655 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình chiếu của một đường thẳng qua phép chiếu song song theo phương song song với đường thẳng đó trên mặt phẳng chiếu là:

Xem đáp án

Hình chiếu của đường thẳng qua phép chiếu song song theo phương song song với đường thẳng đó trên mặt phẳng chiếu là một điểm. Điểm đó là giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Cho lăng trụ tam giác ABC.A′B′C′, gọi M,N lần lượt là hai điểm bất kỳ phân biệt nằm trên các cạnh AB′,A′B. Hình chiếu của chúng qua phép chiếu song song theo phương CC′ trên mặt phẳng (A′B′C′) lần lượt là M′,N′. Chọn kết luận không đúng:

Xem đáp án

Qua M kẻ đường thẳng song song với AA′ cắt A′B′ tại MM′⇒MM′//AA′//CC′ nên M′ là hình chiếu của M qua phép chiếu bài cho.

Tương tự \[N' \in A'B'\] mà \[NN'//BB'\] cũng là ảnh của N qua phép chiếu bài cho.

Khi đó \[M'N' \subset A'B',MM'//AA',M'N'//AB\] nên các đáp án B, C, D đều đúng.

Đáp án A sai vì MN và M′N′ không song song.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Hình chiếu của hình chữ nhật không thể là hình nào trong các hình sau?

Xem đáp án

Do phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau, nên không thể có đáp án A.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cho điểm M′ là hình chiếu của \[M \notin (\alpha )\;\] trên mặt phẳng (α) qua phép chiếu song song theo phương chiếu \[l \bot (\alpha ).\] Kết luận không đúng là:

Xem đáp án

Vì M′ là hình chiếu của  nên \[MM'//l\] nên A đúng.

Lại có \[l \bot \left( \alpha \right) \Rightarrow MM' \bot \left( \alpha \right)\] nên C đúng, B sai.

Hiển nhiên \[M' \in \left( \alpha \right)\] nên D đúng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Qua phép chiếu song song, tính chất nào của hai đường thẳng không được bảo toàn ?

Xem đáp án

Qua phép chiếu song song, tính chất chéo nhau không được bảo toàn.

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận