Trắc nghiệm Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp có đáp án (Nhận biết)

  • 641 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đường tròn ngoại tiếp đa giác là đường tròn:

Xem đáp án

Đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của một đa giác được gọi là đường tròn ngoại tiếp đa giác

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Tâm đường tròn nội tiếp của một tam giác là giao của các đường:

Xem đáp án

Đường tròn nội tiếp tam giác có tâm là giao 3 đường phân giác trong

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của các đường:

Xem đáp án

Đường tròn ngoại tiếp tam giác cí tâm là giao 3 đường trung trực

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Số đường tròn nội tiếp của một đa giác đều là:

Xem đáp án

Bất kì đa giác đều nào cũng có một và chỉ một đường tròn ngoại tiếp, có một và chỉ một đường tròn nội tiếp

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng nhất?

Xem đáp án

Mỗi tam giác luôn có một đường tròn ngoại tiếp => Câu A đúng

Không phải tứ giác nào cũng có đường tròn nội tiếp => Câu B sai

Đường tròn tiếp xúc với các đường thẳng chứa các cạnh của tam giác không phải lúc nào cũng là là đường tròn nội tiếp tam giác (mà có thể là đường tròn bàng tiếp) => Câu D sai

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận