Trắc nghiệm Giải bài toán bằng cách lập phương trình có đáp án

  • 805 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một người đi xe máy từ A đến B với bận tốc 25km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 40km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB.

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi thời gian người đó đi từ A đến B là t giờ t>13

Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút nên thời gian về là t13 và quãng đường đi về là như nhau nên ta có: 25t = 30.t13 <=> t = 2 (TM)

Vậy quãng đường AB là 50 km


Câu 2:

Một người đi xe máy từ A đến B với bận tốc 35km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 40km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 15 phút. Tính quãng đường AB.

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi thời gian người đó đi từ A đến B là t giờ (t>14)

Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là 15 phút nên thời gian về là t14 và quãng đường đi về là như nhau nên ta có 35.t = 40.t14 <=> t = 2 (TM)

Vậy quãng đường AB là 2.35 = 70 km


Câu 3:

Một ô tô phải đi quãng đường AB dài 60 km trong một thời gian nhất định. Xe đi nửa quãng đường đầu với vận tốc hơn dự định là 10km/h và đi nửa sau kém hơn dự định 6km/h. Biết ô tô đã đến đúng như dự định. Tính thời gian người đó dự định đi quãng đường AB.

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi vận tốc ô tô dự định là v (km/h), (v > 6)

Thời gian đi nửa quãng đường đầu là 30v+10 (h)

Thời gian đi nửa quãng đường sau là 30v-6 (h)

Thời gian dự định đi quãng đường AB là 60v (h)

Theo bài ra ta có:

30v+10+30v6=60v2v+4v+10v6=2v 4v – 120 = 0 v = 30 (thỏa mãn)

Vậy thời gian dự định là 6030=2 giờ


Câu 4:

Một ô tô phải đi quãng đường AB dài 120 km trong một thời gian nhất định. Xe đi 75 km đường đầu với vận tốc hơn dự định là 2km/h và đi đoạn đường còn lại kém hơn dự định 3 km/h. Biết ô tô đã đến đúng thời gian dự định. Tính thời gian người đó dự định đi quãng đường AB.

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi vận tốc ô tô dự định đi là v (km/h), (v > 3)

Thời gian đi 75 km đường đầu là 75v+2 (h)

Thời gian đi 120 – 75 = 45 km còn lại là 45v3 (h)

Vì xe đến đũng thời gian dự định nên ta có phương trình:

Vậy thời gian dự định là 12048=2,5 giờ


Câu 5:

Một ca nô chạy xuôi dòng từ A đến B rồi chạy ngược dòng từ B về A hết tất cả 7 giờ 30 phút. Tính vận tốc thực của ca nô biết quãng đường sông AB dài 54 km và vận tốc dòng nước là 3km/h.

Xem đáp án

Đáp án D

Đổi 7 giờ 30 phút =152 (h)

Gọi vận tốc thực của ca nô là x (km/h), x > 3

Vận tốc của ca nô khi xuôi dòng sông từ A đến B là x + 3 (km/h)

Vận tốc của ca nô khi ngược dòng sông từ B về A là x – 3 (km/h)

Thời gian của ca nô khi xuôi dòng sông từ A đến B là 54x+3 (h)

Thời gian của ca nô khi ngược dòng song từ B về A là 54x3 (h)

Do ca nô chạy xuôi dòng từ A đến B rồi chạy ngược dòng từ B về A hết tất cả 7 giờ 30 phút nên ta có phương trình:

Vậy vận tốc thực của ca nô là 15 (km/h)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận