Trắc nghiệm Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương có đáp án (Nhận biết)

  • 1174 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho a là số không âm, b là số dương. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Với số a không âm và số b dương ta có ab=a.b

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cho b là số dương và a là số bất kì. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Với b là số dương và a là số bất kì, ta có: a2b=ab

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho a, b là hai số không âm. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Với hai số a, b không âm, ta có ab=a.b

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Ta có: 2018.2019=2018.2019

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Ta có: 32.112=32.112=3.11=3.11

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận