Trắc nghiệm Toán 10 (có đáp án): Bài tập ôn tập chương 3

  • 581 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Số nghiệm của phương trình 2x+2x+2=x2+2x+2 là:

Xem đáp án

Điều kiện: x > -2

2x+2x+2=x2+2x+2

2x=x2xx+2=0x=0x=2  (loai)

Kết hợp với điều kiện ta được x = 0 là nghiệm duy nhất

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Nghiệm của phương trình 2x7=1 là:

Xem đáp án

Điều kiện: x72

2x7=12x7=1x=4

Kết hợp với điều kiện ta được x = 4 là nghiệm duy nhất

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Nghiệm của phương trình 3x+3x21+4x1=3 là:

Xem đáp án

Điều kiện: x±1

3x+3x21+4x1=33x+3+4x+1=3x213x27x10=0x=1   (ktm)x=103  (tm)

Nên x=103 là nghiệm duy nhất

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Tập xác định của phương trình 3x+5x2+1=22x là:

Xem đáp án

Điều kiện xác định 3x+502x>0x53x<253x<2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Điều kiện xác định của phương trình x+2x=2x2+3x4

Xem đáp án

Điều kiện xác định x+20x0x2+3x40x2x1x0x4x[-2;+)\ 0;1

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận