Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

  • 614 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hai đường thẳng phân biệt a,b và mặt phẳng(P), trong đó \[a \bot (P)\] Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Các đáp án A, B, C đúng.

Đáp án D sai vì có thể xảy ra trường hợp b nằm trong (P).

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Trong không gian cho đường thẳng \[\Delta \] và điểm O. Qua O có mấy đường thẳng vuông góc với \[\Delta \] cho trước?

Xem đáp án

Qua điểm O có thể dựng vô số đường thẳng vuông góc với \[{\rm{\Delta }}\], các đường thẳng đó cùng nằm trong một mặt phẳng vuông góc với \[{\rm{\Delta }}\].

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại C. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H,K lần lượt là trung điểm của AB và SB. Khẳng định nào dưới đây sai ?

Xem đáp án

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại C. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H,K lần lượt là trung điểm của AB và SB. Khẳng định nào dưới đây sai ? (ảnh 1)

Vì H là trung điểm của AB, tam giác ABC cân suy ra\[CH \bot AB.\]

Ta có\[SA \bot \left( {ABC} \right) \Rightarrow SA \bot CH\] mà \[CH \bot AB\] suy ra\[CH \bot \left( {SAB} \right).\]Mặt khác\[AK \subset \left( {SAB} \right)\] ⇒CH vuông góc với các đường thẳng SA,SB,AK.

Và \[AK \bot SB\] chỉ xảy ra khi và chỉ khi tam giác SAB cân tại S.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Trong không gian tập hợp các điểm M cách đều hai điểm cố định A và B là

Xem đáp án

Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng là tập hợp các điểm cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Trong không gian cho đường thẳng \[\Delta \] không nằm trong mp (P), đường thẳng \[\Delta \] được gọi là vuông góc với mp (P) nếu:

Xem đáp án

Đường thẳng \[{\rm{\Delta }}\] được gọi là vuông góc với mặt phẳng (P) nếu \[{\rm{\Delta }}\] vuông góc với mọi đường thẳng trong mặt phẳng (P).(ĐN đường thẳng vuông góc với mặt phẳng).

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận