ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Tư duy định lượng - Hoán vị - chỉnh hợp - tổ hợp - bài toán đếm

  • 1247 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Số các hoán vị khác nhau của n phần tử là:

Xem đáp án
Số các hoán vị khác nhau của n phần tử là \[{P_n} = n!\]

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Số các hoán vị của 10 phần tử là:

Xem đáp án

Số các hoán vị khác nhau của 10 phần tử là \[{P_{10}} = 10!\]

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Có bao nhiêu số có 5 chữ số đôi một khác nhau tạo thành từ các chữ số 1,2,3,4,5?

Xem đáp án

Gọi số thỏa mãn bài toán là: \[\overline {abcde} \]

Mỗi số có 5 chữ số thỏa mãn bài toán là một hoán vị của 5 chữ số trên.

Số các số là \[5! = 120\] (số).

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Số chỉnh hợp chập k của n phần tử là:

Xem đáp án

Số chỉnh hợp chập k của n phần tử là:

\[A_n^k = \frac{{n!}}{{\left( {n - k} \right)!}} = n\left( {n - 1} \right)\left( {n - 2} \right)...\left( {n - k + 1} \right)\]

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Số chỉnh hợp chập 5 của 9 phần tử là:

Xem đáp án
Số chỉnh hợp chập 5 của 9 phần tử là \[A_9^5\]

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

lee nhung
20:08 - 31/05/2022

cau15?????????????????????