Tổng hợp Trắc nghiệm Chương 3 Đại Số 9 (có đáp án)

  • 916 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Cặp số (x; y) = (1; 3) là nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn nào trong các hệ phương trình sau:

Xem đáp án

Đáp án A

Phương án D không phải là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn nên loại D


Câu 2:

Với m = 1 thì hệ phương trình: x-y=m+1x+2y=2m+3 có cặp nghiệm (x; y) là:

Xem đáp án

Đáp án A

Thay m = 1 vào hệ phương trình đã cho ta được:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Câu 4:

Với giá trị nào của m thì hệ phương trình : x-y=245x+12y=m+1 nhận (3; 1) là nghiệm:

Xem đáp án

Đáp án B

Nhận thấy Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án thỏa mãn : x - y = 2 nên ta thay Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án vào phương trình

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận