Tổng hợp Trắc nghiệm Chương 3 Hình học 9 (có đáp án)

  • 1299 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Chọn khẳng định đúng. Góc ở tâm là góc

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là góc ở tâm


Câu 2:

Chọn khẳng định đúng. Trong một đường tròn, số đo cung nhỏ bằng

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó


Câu 3:

Trong hai cung của một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau, cung nào nhỏ hơn

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Trong hai cung của một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau, cung nào nhỏ hơn thì có số đo nhỏ hơn


Câu 4:

Cho hai tiếp tuyến tại A và B cuả đường tròn (O) cắt nhau tại M , biết AMB^=500

Tính AMO^ và BMO^

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận