Trắc nghiệm Căn bậc ba có đáp án (Nhận biết)

  • 845 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Khẳng định nào sau đây là đúng?  căn bậc 3 của a^3= x tương đương a^3=x (ảnh 1)


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Với a ta có a33=2x a = (2x)3  a = 8x3

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Với mọi a, b ta có a3>b3 a > b

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Với mọi a, b ta có a3>b3 a > b; a < b aba3b3a<b a3<b3 

Suy ra A, B, C đúng, D sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Khẳng định nào sau đây là sai? A. căn bậc 3 của a. căn bậc 3 của b= căn bậc 3 của (a.b) (ảnh 1)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận