Trắc nghiệm Căn bậc ba có đáp án (Thông hiểu)

  • 848 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Thu gọn 125a33 ta được 

Xem đáp án

Ta có 125a33=5a33=5a

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Thu gọn -127a33 với a  0 ta được

Xem đáp án

Ta có -127a33=-13a33=-13a

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Rút gọn biểu thức -27512a33+64a33-131000a33 ta được

Xem đáp án

Ta có 

-27512a33+64a33-131000a33=-38a33+4a33-1310a33

=-38a+4a-103a=7a24

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Rút gọn biểu thức 227a33-38a33+4125a33 ta được

Xem đáp án

Ta có:

227a33-38a33+4125a33=23a23-32a33+45a33

= 2.3a – 3.2a + 4.5a = 20a

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Rút gọn biểu thức B=175+383-175-383 ta được

Xem đáp án

Ta có B=175+383175383

=23+3.22.5+3.2.52+533533.53.2+3.5.22233

=2+5335233=5 + 2  5+ 2 = 4

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận