Trắc nghiệm Căn bậc ba có đáp án (Vận dụng)

  • 911 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Thu gọn biểu thức 343a3b6-1253 ta được

Xem đáp án

Ta có 343a3b6-1253=7ab2-533=-7ab25

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Thu gọn biểu thức -64a5b53a2b23 ta được:

Xem đáp án

Ta có: -64a5b53a2b23=-64a5b5a2b23=-64a3b33=-4ab33=-4ab

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Nghiệm của phương trình 2-3x3 = −3 là:

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận