Trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Bài 4(Có đáp án): Cấp số nhân

  • 3214 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số nhân?

Xem đáp án

Đáp án là C


Câu 3:

Cho một cấp số nhân có 5 số hạng với công bội dương. Biết rằng số hạng thứ hai bằng 3, số hạng thứ tư bằng 6. Tính tổng của cấp số nhân đó?

Xem đáp án

Kí hiệu u1,u2,u3,u4,u5 là các số hạng của cấp số nhân

Ta có :

u2= 3u4 = 6u1.q= 3   (1)u1.q3 = 6     (2)

Lấy (2) chia (1)

Đáp án C


Câu 4:

Cho tam giác ABC cân tại A, có đáy BC, đường cao AH, cạnh bên AB theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Hãy tính công bội q của cấp số nhân đó.

Xem đáp án

Theo giả thiết AB=AC, BC,AH,AB lập thành cấp số nhân nên ta có hệ:

Suy ra: 2cotC =sinB

Mà tam  giác ABC cân tại A nên B^= C^

Từ đó ta có kết quả sau: 2cotC = sinC ⇔ 2cosC =sin2C = 1-cos2C

⇔ cos2C + 2cosC -1 =0 ⇒cosC = -1 +√2 (0° < C < 90°)

Do C là góc nhọn nên :

Cho nên công bội của cấp số nhân là:

Đáp án C.


Câu 5:

Tìm các số (x,y) biết y < 0 và các số x+6y, 5x+2y, 8x+y theo thứ tự lập thành cấp số cộng đồng thời các số x+5/3, y -1, 2x – 3y theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

Xem đáp án

Ta có hệ phương trình:

9x+7y= 10x + 4y2x2- 3xy+103x- 5y= y2- 2y +1

Từ đó ta suy ra

Thế (1) vào (2) ta được: 2. (3y)2- y2- 3.3y.y+103.3y- 3y-1=  0

8y2+ 7y - 1=0⇒ y = -1 hoặc y=1/8

Do y < 0 , ta được y = -1, x = -3

Đáp án B


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 tháng trước

MeHungryForTsukiYama. MeNoNoMoney

Bình luận


Bình luận