Trắc nghiệm Chương 3: Ôn tập chương III có đáp án (Nhận biết)

  • 802 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hệ phương trình nào trong các phương trình sau là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn?

Xem đáp án

Đáp án C

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng ax+by=ca'x+b'y=c'

Đáp án A: Bậc x là bậc 2 nên loại

Đáp án B: Xuất hiện 3 ẩn x; y; z nên loại

Đáp án C: Chuyển thành hệ 3x+2y=5xy=0 là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Đáp án D: Xuất hiện 3 phương trình với 3 ẩn x; y; z nên loại


Câu 2:

Hệ phương trình ax+by=ca'x+b'y=c' có nghiệm duy nhất khi

Xem đáp án

Đáp án A

Xét hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ax+by=ca'x+b'y=c'

- Hệ phương trình có nghiệm duy nhất aa'bb'

- Hệ phương trình vô nghiệm aa'=bb'cc'

- Hệ phương trình có vô số nghiệm aa'=bb'=cc'


Câu 3:

Hệ phương trình ax+by=ca'x+b'y=c' (các hệ số a’; b’; c’ khác 0) vô số nghiệm khi?

Xem đáp án

Đáp án B

Hệ phương trình ax+by=ca'x+b'y=c' có vô số nghiệm khi d: ax + by = c và d’: a’x + b’y = c’ trùng nhau, suy ra hệ phương trình có vô số nghiệm aa'=bb'=cc'


Câu 4:

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ax+by=ca'x+b'y=c' (các hệ số khác 0) vô nghiệm khi?

Xem đáp án

Đáp án B

Xét hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ax+by=ca'x+b'y=c' (các hệ số khác 0)

- Hệ phương trình có nghiệm duy nhất aa'bb'

- Hệ phương trình vô nghiệm aa'=bb'cc'

- Hệ phương trình có vô số nghiệm aa'=bb'=cc'


Câu 5:

Hệ phương trình ax+by=ca'x+b'y=c' có các hệ số khác 0 và aa'=bb'cc'. Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án B

Xét hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ax+by=ca'x+b'y=c' (a’; b’; c’ khác 0)

Hệ phương trình vô nghiệm aa'=bb'cc'


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận