Trắc nghiệm Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số (Vận dụng)

  • 816 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số nghiệm của hệ phương trình 5x+2y3xy=99x3y=7x4y17 là?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có  

5x+2y3xy=99x3y=7x4y175x+10y3x+3y=17x3y7x+4y=176x+39y=2976x+y=176x+y=1740y=2802x+13y=996x+y=17y=7x=4

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) = (4; 7)


Câu 2:

Tìm a, b để hệ phương trình 2ax+by=1bxay=5 có nghiệm là (3; −4)

Xem đáp án

Đáp án A

Thay x = 3; y = −4 vào hệ phương trình ta được

2a.3+b4=1b.3a.4=56a4b=14a+3b=512a8b=212a+9b=1517b=174a+3b=5b=1a=12

Vậy a=12 ; b=1


Câu 3:

Tìm a, b để hệ phương trình 4ax+2by=33bx+ay=8 có nghiệm là (2; −3)

Xem đáp án

Đáp án D

Thay x = 2; y = −3 vào hệ phương trình ta được:

4a.2+2b.3=33b.2+a3=88a6b=33a+6b=85a=53a+6b=8a=13.1+6b=8a=16b=11a=1b=116

Vậy a=1; b=116


Câu 4:

Tìm các giá trị của m để nghiệm của hệ phương trình: 2x+13y+14=4x2y+252x34y43=2x+2y2 cũng là nghiệm của phương trình 6mx – 5y = 2m – 66

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có

2x+13y+14=4x2y+252x34y43=2x+2y240x+2015y15=48x24y+246x94y+16=24x+24y248x9y=1930x28y=31120x135=285120x112=124x=112y=7

Thay x=112 ; y = 7 vào phương trình 6mx – 5y = 2m – 66 ta được:

6m.1125.7=2m6631m=31m=1


Câu 5:

Tìm các giá trị của m để nghiệm của hệ phương trình x+14y2=x+y+1x22+y13=x+y1 cũng là nghiệm của phương trình (m + 2)x + 7my = m – 225

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có

x+14y2=x+y+1x22+y13=x+y1x+12y=4x+4y+43x6+2y2=6x+6y63x+6y=33x+4y=2y=12x=0

Thay x = 0; y=12 vào phương trình (m + 2)x + 7my = m – 225 ta được:

(m+2).0+7m12=m22592m=225m=50


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận