Trắc nghiệm Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế có đáp án (Thông hiểu)

  • 824 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho hệ phương trình xy=53x+2y=18 có nghiệm (x0; y0). Tích x0.y0 là?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có

xy=53x+2y=18x=y+53.y+5+2y=18x=y+53y+15+2y=18x=y+55y=3y=35x=5+35x=285y=35

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất x;0y0=285;35x0.y0=8425


Câu 2:

Cho hệ phương trình xy=33x4y=2có nghiệm (x, y). Tích x2. y là?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có

xy=33x4y=2x=y+33y+34y=2x=y+3y=7x=10y=7

Vậy hệ  phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) = (10; 7)

Do đó: x2y=102.7=700


Câu 3:

Cho hệ phương trình 2x7y=81x+3y=21có nghiệm (x; y). Tổng x + y là?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có

2x7y=81x+3y=21x=8+7y210.8+7y2+3y=21x=8+7y240+35y+3y=21x=8+7y238y=19x=8+7y2y=12y=12x=94

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y)=94;12x+y=74


Câu 4:

Cho hệ phương trình 7x3y=54x+y=2có nghiệm (x; y). Tổng x + y là?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có

7x3y=54x+y=27x324x=5y=24xx=1119y=24.1119x=1119y=619

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y)=1119;619x+y=519


Câu 5:

Số nghiệm của hệ phương trình x2y=32x+2y=6là?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có x2y=32x+2y=6

x=2y322y3+2y=6x=2y32y6+2y=6x=2y36=6yx=2y3

Vậy hệ phương trình có vô số nghiệm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận