Trắc nghiệm Góc nội tiếp có đáp án (Nhận biết)

  • 854 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hình nào dưới đây biểu diễn góc nội tiếp?

Xem đáp án

Hình 1 góc BOA^ là góc ở tâm

Hình 3 có 1 cạnh không phải là dây của đường tròn

Hình 4 đỉnh B không nằm trên đường tròn

Hình 2 góc BCA^ là góc nội tiếp chắn cung AB

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Góc nội tiếp nhỏ hơn hoặc bằng 90o có số đo:

Xem đáp án

Trong một đường tròn:

Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 90o) có số đo bằng nửa số đo góc ở tâm cùng chắn một cung

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Góc nội tiếp có số đo

Xem đáp án

Trong một đường tròn:

Góc nội tiếp có số đo bằng nửa số đo cung bị chắn

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Trong một đường tròn

+ Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau

+ Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau

+ Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông

Như vậy hai góc nội tiếp bằng nhau có thể cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau

Phương án A, B, C đúng và D sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn bằng bao nhiêu độ?

Xem đáp án

Trong một đường tròn, góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận