Trắc nghiệm Liên hệ giữa cung và dây có đáp án (Nhận biết)

  • 845 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chọn khẳng định đúng. Cho đường tròn (O) có dây AB > CD khi đó:

Xem đáp án

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau:

+) Cung lớn hơn căng dây lớn hơn

+) Dây lớn hơn căng cung lớn hơn

Nên dây AB > CD thì cung AB lớn hơn cung CD  

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Chọn khẳng định đúng. Cho đường tròn (O) có cung MN < cung PQ, khi đó:

Xem đáp án

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau:

+) Cung lớn hơn căng dây lớn hơn

+) Dây lớn hơn căng cung lớn hơn

Nên cung MN < cung PQ thì MN < PQ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Chọn khẳng định đúng.

Xem đáp án

+ Trong một đường tròn, đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì đi qua trung điểm của dây căng cung ấy

+ Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây (không đi qua tâm) thì đi qua điểm chính giữa của cung bị căng bởi dây ấy.

+ Trong một đường tròn, đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì vuông góc với dây căng cung ấy và ngược lại

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Chọn khẳng định sai.

Xem đáp án

+ Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây (không đi qua tâm) thì đi qua điểm chính giữa của cung bị căng bởi dây ấy.

+ Trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau.

+ Trong một đường tròn, cung lớn hơn căng dây lớn hơn

+ Hai đường kính của đường tròn luôn bằng nhau nhưng chưa chắc đã vuông góc với nhau

Suy ra A, B, C đúng, D sai

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận