Trắc nghiệm Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương có đáp án (Nhận biết)

  • 847 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Rút gọn biểu thức a4b2với b0 ta được?

Xem đáp án

Ta có: a4b2=a4b2=a22b2=a2b=a2b

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Cho a là số không âm, b là số dương. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Với số a không âm và số b dương ta có ab=ab

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho a là số không âm, b, c là số dương. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Với số a không âm và số b dương, ta có ab=ab

Từ đó suy ra abc=abc với c > 0

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Kết quả của phép tính: 1,21576 là?

Xem đáp án

1,21576=1,21576=1,12242=1,124=11240

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Ta có: 20212020=20212020

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận