Trắc nghiệm Ôn tập chương 3 Hình học có đáp án (Nhận biết)

  • 678 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Cho hình vẽ ở bên. Khi đó mệnh đề đúng là:

Xem đáp án

Góc AMD^ là góc có đỉnh bên trong đường tròn chắn cung AD và cung BC nên ta có AMD^=12sđAnD+sđCpB

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Chọn khẳng định đúng. Góc ở tâm là góc:

Xem đáp án

Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là góc ở tâm

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Chọn khẳng định đúng. Cho đường tròn (O) có dây AB > CD khi đó:

Xem đáp án

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau:

+) Cung lớn hơn căng dây lớn hơn

+) Dây lớn hơn căng cung lớn hơn

Nên dây AB > CD thì cung AB lớn hơn cung CD

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Chọn khẳng định đúng. Cho đường tròn (O) có cung MN < cung PQ, khi đó:

Xem đáp án

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau:

+) Cung lớn hơn căng dây lớn hơn

+) Dây lớn hơn căng cung lớn hơn

Nên cung MN < cung PQ thì MN < PQ

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận