Ôn tập cuối năm

  • 496 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đường thẳng đi qua hai điểm A(1;-2) và B(-2;0) có hệ số góc là

Xem đáp án

Đường thẳng AB đi qua A(1; -2) và vecto chỉ phương AB(-3;2)nên  có vecto pháp tuyến n(2;3).

Phương trình AB:  2( x- 1) + 3( y + 1) = 0

2x+3y+1=0y=-23x-13

Vậy hệ số góc của đường thẳng AB là:  k=-23

Chọn B.


Câu 2:

Cho hàm số y=fx=m2-1x+2m-3.

Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên  là

Xem đáp án

Hàm số y = ax + b (a0) đồng biến trên R khi a> 0.

Do đó, để hàm số đã cho đồng biến trên R thì m2-1>0[m>1m<-1

Chọn C.


Câu 3:

Xét tính chẵn lẻ của hàm số y=fx=1-2x+2x+1 ta có

Xem đáp án

Tập xác định: D = R.

Nếu xD-xD

Ta có:  f-x=1-2-x+2-x+1=1+2x+1-2x=fx

Do đó,hàm số đã cho là hàm số chẵn.

Chọn B.


Câu 4:

Cho hàm số y=fx=x+3m-2y. Tất cả các giá trị của tham số m sao cho fx0,x[1;+)  là

Xem đáp án

Ta có fx0x+3m2x2-3m

fx0 với mọi x[1;+)[1;+)[2-3m;+)2-3m1m13.

Chọn C.


Câu 5:

Khi đường thẳng :y=x+2m  cắt parabol P:y=x2-x+3  tại hai điểm phân biệt A,B thì tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là

Xem đáp án

Phương trình hoành độ giao điểm của  và (P) là

x2-x+3=x+2mx2-2x+3=0                        (*)

Giả sử A(xA;yA) thì BxB;yB là các nghiệm của phương trình (*).

Theo định lí Vi-ét ta có xA+xB=2.

Ta có yA=xA+2m, yB=xB+2m nên yA+yB=xA+xB+4m=2+4m.

Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là IxA+xB2;yA+yB2=I1;2m+1.

Chọn A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận