Trắc nghiệm Phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án (Thông hiểu)

  • 857 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phương trình nào dưới đây nhận cặp số (−2; 4) làm nghiệm?

Xem đáp án

Đáp án B

Thay x = −2; y = 4 vào từng phương trình ta được:

+) x – 2y = −2 – 2.4 = −10  0 nên loại A

+) x – y = −2 – 4 = −6  0 nên loại C

+) x + 2y + 1 = −2 + 2.4 + 1 = 7  0 nên loại D

+) 2x + y = −2.2 + 4 = 0 nên B đúng


Câu 2:

Phương trình nào dưới đây nhận cặp số (−3; −2) làm nghiệm?

Xem đáp án

Đáp án C

Thay x = −3; y = −2 vào từng phương trình ta được

+) x + y = −3 + (−2) = −5  2 nên loại A

+) 2x + y = 2.(−3) + (−2) = −8  1 nên loại B

+) x – 2y = −3 – 2.(−2) = 1 nên chọn C

+) 5x + 2y + 12 = 5. (−3) + 2.(−2) + 12 = −7 nên loại D


Câu 3:

Phương trình x – 5y + 7 = 0 nhận cặp số nào sau đây làm nghiệm?

Xem đáp án

Đáp án C

+) Thay x = 0; y = 1 vào phương trình x – 5y + 7 = 0 ta được

0 −5.1 + 7 = 0  2 = 0 (vô lý) nên loại A

+) Thay x = −1; y = 2 vào phương trình x – 5y + 7 = 0 ta được

−1 – 5.2 + 7 = 0 −4 = 0 (vô lý) nên loại B

+) Thay x = 2; y = 4 vào phương trình x – 5y + 7 = 0 ta được

2 – 5.4 + 7 = 0  −11 = 0 (vô lý) nên loại D

+) Thay x = 3; y = 2 vào phương trình x – 5y + 7 = 0 ta được

3 – 5.2 + 7 = 0 (luôn đúng) nên chọn C


Câu 4:

Phương trình 5x + 4y = 8 nhận cặp số nào sau đây làm nghiệm?

Xem đáp án

Đáp án D

Xét phương trình 5x + 4y = 8

Cặp số (−2; 1) không phải nghiệm của phương trình vì 5 (−2) + 4.1 = −6. Do đó loại A

Cặp số (−1; 0) không phải nghiệm của phương trình vì 5.(−1) + 4.0 = −5. Do đó loại B

Cặp số (1,5; 3) không phải nghiệm của phương trình vì 5.1,5 + 4.3 = 19,5. Do đó loại C

Cặp số (4; −3) là nghiệm của phương trình vì 5.4 + 4.(−3) = 8. Do đó chọn D


Câu 5:

Trong các cặp số (0; 2), (−1; −8), (1; 1), (3; 2), (1; −6) có bao nhiêu cặp số là nghiệm của phương trình 3x – 2y = 13

Xem đáp án

Đáp án A

Thay từng cặp số vào phương trình ta thấy

Ta thấy có cặp số (−1; −8) thỏa mãn phương trình (vì 3.(−1) – 2.(−8) = 13


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận