Trắc nghiệm Toán 9 Bài 3 (có đáp án): Phương trình bậc hai một ẩn

  • 1268 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hệ số c của phương trình x2 + 7x + 9 = 9 là?

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng ax2  + bx + c = 0 .Trong đó x là ẩn số; a, b, c là những số cho trước gọi là các hệ số và a0 .

Khi đó ta có:

x2  + 7x + 9 = 9 ⇔ x2  + 7x = 0

Do đó hệ số c là 0


Câu 2:

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai?

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng ax2 + bx + c = 0 .Trong đó x là ẩn số; a, b, c là những số cho trước gọi là các hệ số và a ≠ 0 .

+ x2 + 4x - 7 = x2 + 8x - 10 ⇔ 4x - 3 = 0 . Loại vì đây là phương trình bậc nhất

+ x3 + 8x = 0 vì mũ cao nhất của x là 3 nên không là phương trình bậc hai.

+ x2 - 4 = 0 là phương trình bậc hai thỏa mãn

+ 5x - 1 = 0 là phương trình bậc nhất một ẩn


Câu 3:

Số nghiệm của phương trình x2 = 20x - 102 là?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Vậy phương tình đã cho có 1 nghiệm


Câu 4:

Tập nghiệm của bất phương trình: x2+8x+253

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Suy ra x = -4


Câu 5:

Tập nghiệm của bất phương trình x2 + 10x + 26 < 1

Xem đáp án

Đáp án D

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận